Bescherming van je persoonlijke levenssfeer

 

Persoonlijke gegevens die je via onze website verstrekt, zullen wij met de nodige zorg en volledig conform de wettelijke vereisten ter zake behandelen. Dat betekent dat wij je gegevens zullen aanwenden om je in de toekomst nog beter te kunnen informeren over onze producten of diensten maar dat wij je gegevens niet ter beschikking zullen stellen van derden.

 

Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank waarvan vzw az groeninge (Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk) de houder is. Je hebt inzagerecht in die databank en kan je gegevens ook laten corrigeren of verwijderen op eenvoudig verzoek en na identificatie.

 

Bekijk het privacyreglement van az groeninge

 

Cookiebeleid

 

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig.

 

Aansprakelijkheid

 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden en de gezondheidszorg en de medische wetenschap evolueren zeer snel.

 

az groeninge verstrekt dan ook geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website. Vooraleer te betrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dien je de accuraatheid van de informatie te controleren en te bespreken met je behandelende arts.

 

Wanneer de redactie op de hoogte wordt gebracht van onjuistheden in, of onvolledigheid van de gegevens, zal ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

 

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van het ziekenhuis, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor, de webmaster of az groeninge in het algemeen.

 

De informatie op deze website heeft dus een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kan op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid teweeg brengen. Je kan dan ook geen rechten of aanspraken ontlenen aan de op onze website vermelde informatie; die wij bovendien op elk ogenblik eenzijdig kunnen wijzigen.

 

Op onze website staan linken of verwijzingen naar andere websites die niet onder ons toezicht staan. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud noch beschikbaarheid van deze websites.

 

Auteursrechten

 

De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle informatie die op onze website ter beschikking wordt gesteld, is eigendom van vzw az groeninge en mag, tenzij anders vermeld, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

 

Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid tot onze website te allen tijde te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden over de veiligheid of continue beschikbaarheid van onze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

© az groeninge 2015 - Gebruiksvoorwaarden - www.azgroeninge.be